Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY

Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY
Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY

Biyografi

Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞİ:

 • Bursa 1957 doğumludur.
 • İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 1977 mezunudur.
 • İstanbul Kağıthane İmam Hatip Lisesi’nde bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptı.
 • Suudi Arabistan’da 15 yıl kaldı. Mekke Ümmül-Kura Üniversitesi’nde Hadis dalında hazırladığı Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini “Pekiyi” derece ile verdi.
 • Almanya, Avusturya ve Kanada’da Din ve İrşad Görevlisi olarak görevlendirildi.
 • 1996-2000 yılları arası dört yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.
 • 2001-2009 yılları arası sekiz yıl İstanbul’da İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi Eğitim Danışmanlığı görevinde bulundu.
 • 2009-2011 yılları arası iki yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.
 • 2011 yılından bu yana İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.
 • Ayrıca 1995 yılından bu yana İstanbul’da Fatih Camii’nde Fahrî Vaiz olarak görev yapmaktadır.

 

ESERLERİ:

 • Arapça olarak yayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora tezleri dışında,

            Arapça’dan Türkçe’ye tercüme ettiği eserlerden bazıları şunlardır:

1. Peygamber Efendimiz’in Hayatı ve Daveti,  Safiyyurrahman Mübarekfûrî, Bilimevi

2. Fert ve Topluma Kur’anın Mesajı, Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, Bilimevi

3. Müslüman Kadının Şahsiyeti, Prof. Dr. Muhammed Ali Haşimî, Bilimevi

4. Müslüman Gençliğin El Kitabı, Mustafa Muhammed Tahhan, Bilimevi

5. Risaleler, Hasan el-Benna, Hikmet Yayınevi        

6. et-Tefsiru’l-Münîr (Kuran Tefsiri: 6-11. Cilt), Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, Özgü Yayınevi 

7. Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, Aliyyü’l-Karî, İnkılab Yayınları

8. el-Mebsut, (İslam Hukuku- 4. Cilt)  İmam Serahsî, Gümüşev Yayıncılık

9. Çocuklarımıza Peygamberimiz'i Nasıl Öğretebiliriz? Dr. Muhammed Abduh Yemanî, Ensar Neşriyat

 • Türkçe yayınlanan te’lif eserleri şunlardır:

1. Hadiste Sened Tenkidi, Elif Yayınları

2. Nebevî Mesaj, Mavi Yayıncılık

3. Allah Rasûlü’nden Hayat Ölçüleri, Mavi Yayıncılık

4. Peygamberimiz’in Gençliğe Yaklaşımı, Rağbet Yayınları

5. Güller Gülü’nden İki Demet Kırk Hadis-i Şerif, Rağbet Yayınları

6. Sağlık, Hastalık, Şifa Duaları ve Şifalı Bitkiler Hakkında Kırk Hadis-i Şerif”, Tahlil Yay.

 

İLETİŞİM:  Tel:  0535 888 52 54    E.mail:  halilkutlay@hotmail.com

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1994
Davet ve İslam Dini Esasları Fakültesi Hadis Anabilim Dalı
Mekke Ümmül Kura Üniversitesi

Doktora

1985
Davet ve İslam Dini Esasları Fakültesi Hadis Anabilim Dalı
Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi

Yüksek Lisans

1976
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü

Lisans

Akademik Unvanlar
2017
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Hadis

Doç. Dr.

2011
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Hadis

Yrd. Doç. Dr.

1994
Mekke Ümmül-Kura Üniversitesi
Hadis

Dr.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • ARSLAN, Osman, (2015), “Peygamberimizi Sevmenin Gerekliliği”
 • TUNÇ, Sinan, (2016), “Cemaat ve Tefrika Hadislerinin Değerlendirilmesi”
 • ÖGTEM, Ramazan, (2017), “Abdülhayy el-Leknevî ve et-Ta’liku’l-Mümecced Adlı Eserinin Değerlendirilmesi
 • ÖZSOY, Adem, (2017), “Ebu Üseyd Malik b. Rabia’nın Hayatı ve Rivayetlerinin Değerlendirilmesi”
 • AKSU, Abdülkerim, (2018), “Cevşen-i Kebir Duasının Sened ve Metin Yönünden İncelenmesi”
 • ASFOUR, Ehsan, (2018), “Hz Peygamber'in Çocuklara Davranışı İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”
 • KÜÇÜK, Ekrem, (2018), “Sahabenin Fazileti ile İlgili Kütüb-i Sitte Hadislerinin Değerlendirilmesi”
 • ORFALI, Zakaria, (2018), “İbrahim Hanif er-Rûmî’nin Gayetü’l-Meram Kitabının Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi”
 • HAMIDOV, Odil, (2019), Eşref Ali Tehânevî’nin Hayatı, Hadis İlmindeki Eserleri ve Görüşleri
 • TAŞBİLEK, Muhammet Abdurrahman, (2019), İbn Hamdân’ın Süâlât ve Fevâidü'l-Hâc Risâlelerinin Tahkîk, Tahrîc ve Değerlendirilmesi
 • YAREN, Ayşenur, (2019), Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî Adlı Eserinin Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi
 • ÜÇKAN, EREN, (2020), "Hadis Usûlünde Mu'dal Hadis"
 • ÇEPNİ, SELEN, (2019), "Günlük Hayatta İşlenen Bazı Bid'atların Hadis Işığında Değerlendirlmesi"
 • DEBEK, BARA ELHACHEM, (2019), İmam Malik'in Muvatta'da Olmayan Rivayetlerinin Tespit ve Tahlili
 • DEMİR, ENES, (2019), “Ebu Talha el-Ensarî ve Hadisteki Yeri"
 • KÖSEOĞLU, ABDÜLVEHHAB, (2019), "Hadis Usûlünde Telkin"
 • ABDIEV, SAIDMASHRAB, (2019), “Bilgisizce Fetva Verilmesi ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”
Doktora Tezleri
 • ÇİÇEK, Fehmi, Hadis Usûlü Literatüründe Manzûmeler ve Türkçe Manzum Hadis Usûlü Çalışması
 • GÜLCÜ, Mahmut Sami, İbn Arrak'ın Tenzîhü'ş-Şerîa Adlı Eserinin Tahkik. Tahric ve Hadislerinin Değerlendirilmesi
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2004). Kesfü’l-Gummeh bi-Tahrîc Hadîs "Ihtilâfu Ümmeti Rahmeh". Hadis Tetkikleri Dergisi, 2(1), 81-104.
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2008). Hadis Tahrîcine Esas Teskil Etmesi Yönüyle CD’lerin Ilmî Degeri: Mevsû‘atü’l-Hadîsi’s-Serîf Örnegi. Hadis Tetkikleri Dergisi, 6(2),
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2008), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kırk Hadis Kartelası Üzerine Bazı Mülahazalar, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), VI/2,2008
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2011). Hadisin Senediyle Nakledilmesi Ilmî Sorumlulugu Ortadan Kaldırır mı?. Hadis Tetkikleri Dergisi, 9(1), 25-46.,
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2012). Hadislerin Kutsal Kitapla Irtibatı ve Ondan Etkilendigi Iddialarının ‘Ömrünün Uzamasını, Rızkının Artmasını Isteyen Sıla-i Rahim Yapsın’ Hadisi Baglamında Degerlendirilmesi. Hadis Tetkikleri Dergisi, 10(2), 23-40.,
 • KUTLAY, HALİL İBRAHİM, (2019), Mevzû Hadislerin Tespit ve Tenkidinde Metin Bilgi ve Birikiminin Önemi, FSM ilmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Dergisi, (14), 383-398
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Diger Makaleler
 • KUTLAY HALİL İBRAHİM, (1999) Üstad Abdül Fettah Ebu Gudde ve Örnek İlmî Şahsiyeti, Altınoluk Dergisi,Sayı 158, Nisan 1999
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2010). Din Öğretiminde Hz. Peygamber’in Örnekliği, Etkili Din Öğretimi, 2010, s. 335-342
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2019) “İmam Ahmed b. Hanbel’in İlim Yolculuğu”, Vuslat dergisi, sy.221
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2016), “Hadis İlimlerinin Arapça Öğretiminde Olumlu Yönleri ve Karşılaşılan Zorluklar” Uluslararası Arapça Konuşulmayan Ülkelerde İslâmî İlimlerin Arap Diliyle Öğretimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 25-27.Mayıs.2016
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2017), “Hadis Rivayetinde Görme Engelliler”, Uluslararası III. Kabartma Kur’an Sempozyumu, İstanbul, 25.07.2017
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2017), “Şerhu Risale fî Usûli’l-Hadis Adlı Eseri Bağlamında Davud el-Karsî’nin Hadis Usulü Anlayışı”, Uluslararası Davud-i Karsî Sempozyumu, Kars, 11-14.Mayıs.2017,
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2018), “Muhammed Avvame’nin Tahriften Sakınma Konulu Risalesinin Değerlendirilmesi”, Allâme Muhaddis Muhammed Avvame ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 27-28.Nisan.2018 http://www.ihu.edu.tr/allame-muhaddis-muhammed-avvame-ve-hadis-ilmindeki-calismalari/
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2018), Hadis Usûlünde Muhtasar Risaleler ve İmam Birgivî'nin Hadis Usûlü Risalesi, Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, 19-21.Ekim 2018
 • KUTLAY HALİL İBRAHİM (2018) Dinî Eğitim ve İrşadda Sahabe Örneklemesinde Olumlu ve Olumsuz Yaklaşımlar, İstanbul 17-18.Kasım.2018
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2019), Buhârî’nin Sahîh’inde Hadis Râvileri İçin Uyguladığı İntikâ’/Seçicilik Metodu, Uluslararası Sahih-i Buharî Sempozyumu, İstanbul, 1-3.11.2019
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2000). Kur’an ve Tefsir Arastırmaları-III “Kur’anın I’caz Sekillerinden Biri: Gaybî Haberler. Kur’an ve Tefsir Arastırmaları-III(36),
 • KUTLAY HALIL IBRAHIM (2013). Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Öngördügü Vahdet Bilinci. Elmalının Canları Sempozyumu, 47(66),
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • KUTLAY, Halil İbrahim (1987), Yüksek Lisans Tezi (Arapça): el-İmam Aliyyü’l-Kari ve Eseruhu fi’l-Hadis, Daru’l-Beşairi’l-İslâmiyye, Beyrut /Lübnan
 • KUTLAY, Halil İbrahim (1998), Doktora Tezi (Arapça): Abdulbaki b. Kani’in Mu’cemu’s-Sahabe Adlı Eserinin, Tahkik ve Tahric ve Değerlendirilmesi, I-IX cilt, Mektebetü Nizar Mustafa el-Bâz, Mekke/Suudi Arabistan
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2015), Şerhu Risaleti Usûli’l-Hadis, (Tahkik), Ervika li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, Amman.
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2019) Erbaûne Hadis Sahih li'r-rasûli'l-kerim, (On ayrı dilde) ALSAR VakfıYayınları, Tirane, ARNAVUTLUK
 • Diger kitaplar
 • KUTLAY, Halil İbrahim (1995), Müslüman Kadının Şahsiyeti, (Şahsıyyetü’l-Mer’eti’l-Müslime) Prof. Dr. Muhammed Ali Haşimî, Risale Yayınları, İstanbul, (Hamdi Arslan ve Nurettin Yıldız ile birlikte çeviri)
 • KUTLAY, Halil İbrahim (1996), Çeviri- Fert ve Topluma Kur’an Mesajı, Prof. Dr. Vehbe ZUHAYLÎ, Risale Yayınları, İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2000), Çeviri - Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (er-Rahîku'l-Mahtûm), Safiyyurrahman Mubarek-Fûrî, Risale Yayınları, İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2003), Çeviri -et-Tefsiru'l-Münîr, (6-11.Cilt), Prof. Dr. Vehbe ZUHAYLÎ, Özgü Yayıncılık, İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2004), Nebevî Mesaj, Mavi Yayıncılık, İstanbul,
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2005), Allah Rasûlü’nden Hayat Ölçüleri, Mavi Yayıncılık, İstanbul,
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2006), Güller Gülünden İki Demet Kırk Hadis, Rağbet Yayınları İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2006), Sevgili Peygamberimizin Gençliğe Yaklaşımı, Rağbet Yayınları İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2008), Çeviri- Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, (el-Masnu’ fi Ma’rifetil-Hadisi’l-Mevzû) Ali el-Karî, İnkılap Yayınları, İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2008), Çeviri - el-Mebsut, (4.Cilt), İmam Serahsî, Gümüşev Yayınları, İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2015), Hadiste Sened Tenkidi, Elif Yayınları, İstanbul,
 • KUTLAY, Halil İbrahim (2015), Çeviri: Çocuklarımıza Peygamber Sevgisini Nasıl Öğretebiliriz? Dr. Muhammed Abduh Yemanî, Ensar Neşriyat, İstanbul
 • KUTLAY, Halil İbrahim, (2020), “Sağlık, Hastalık, Şifa Duaları ve Şifalı Bitkiler Hakkında Kırk Hadis-i Şerif”, Aydıner Vakfı Yay.
Projeler
 • KUTLAY, Halil İbrahim (1995-2000) Açık Öğretim İlahiyat Ön Lisans Öğrencileri Takviye Programı Projesi. Sponsor: İlim Yayma Cemiyeti
 • kUTLAY, Halil İbrahim, 2019-2020), Diyanet TV Sahih-i Buharî Dersleri, Sponsor: Diyanet Vakfı
Aldığı Ödüller
 • KUTLAY, Halil İbrahim, 2018-2019) FSMVÜ Akademik Teşvik Ödülü
 • KUTLAY, Halil İbrahim, 2019-2020) FSMVÜ Akademik Teşvik Ödülü
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
Yüksek Lisans Hadis Metinleri-I Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yüksek Lisans Hadis Metinleri-II Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Doktora Ahkâm Hadisleri-I Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Doktora Ahkâm Hadisleri-II Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
4-AC Ahkâm Hadisleri Temel İslam Bilimleri İslâmî İlimler Fakültesi
4-AC Hadis İlminde Tahric Temel İslam Bilimleri İslâmî İlimler Fakültesi
İletişim
 • AdresZeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:51 Fatih /İSTANBUL - Fatih Yerleşkesi
İletişim Formu